Fibertex Svitavy

Název: Výstavba na 3 etapy Fibertex Svitavy

Rok: 2007 I. Etapa, 2013 II. Etapa, 2016 III. Etapa